[08:47:47] Simon Pietro Romano joins the room
[08:48:03] Simon Pietro Romano leaves the room
[09:00:33] Simon Pietro Romano leaves the room
[10:55:02] Simon Pietro Romano joins the room
[11:11:45] Simon Pietro Romano leaves the room