[07:58:15] --- amelnikov has joined
[07:58:26] --- amelnikov has left