[00:09:42] --- zhangshushu has joined
[00:10:01] --- zhangshushu has left